خانم دکتر فخر السادات انارکی

فوق تخصص جراحی کولون و رکتوم

 ویزیت از 21 خرداد :

روزهای دوشنبه  ساعت 10  تا  12

 

جراحی کولون و رکتوم شامل:

 

جهت تعیین وقت با شماره زیر تماس بگیرید

کلینیک های تخصصی وفوق تخصصی  66956767   داخلی 288-286

 

آدرس سایت خانم دکتر انارکی:  www.anaraki-crs.com