Menu

از آنجایی که شیوع بیماری های vector born بخصوص تب کریمه-کنگو با شروع فصل گرما د جامعه افزایش می یابد، بطوریکه اکنون بر اساس آمار مرکز مدیریت بیماری های واگیر، روند ابتلا و بیماریابی در حال افزایش است.دارو جهت درمان اختصاصی این بیماری در حوزه بهداشت موجود و قابل دستیابی است.روابط عمومی مرکز پزشکی شهید شوریده پمفلت آموزشی را در این خصوص جهت آشنایی هرچه بیشتر در اختیار همکاران محترم قرارداده است.همچنین معاونت بهداشت کشور دستورالعمل کشوری را به منظور آگاهی و بهره برداری پژشکان، پرستاران و پرسنل آزمایشگاه به همراه سایر اطلاعات تهیه کرده و فایل آن را میتوان از طریق آدرس ذیل تهیه نمود .

 http://behdasht.gov.ir/uploads/books.pdf

 

برو بالا