تجهیز بخش کلینیک های فوق تخصصی چشم با دستگاه OCT

به منظور دستیابی به تشخیص دقیق بیماری های پرده چشم و درمان آن ها کلینیک چشم پزشکی مرکز با دستگاه OCT تجهیز شده و مورد بهره برداری قرار گرفت.

OCT چشم یک روش تصویر برداری از لایه های مختلف پرده چشم و
سر عصب می باشد و با استفاده از امواج نوری، مقاطع تصویر برداری مجزایی را تهیه می کند که عوارض عکسبرداری های دیگر را ندارد.

همپنین عکسبرداری OCTA  روش جدید دیگری است که بدون تزریق دارو با استفاده از آن از عروق چشم در لایه های مختلف و متمایز شبکیه می توان آنژیوگرافی انجام داد که عوارض تزریق دارو را بدنبال ندارد.