عنوان : گردهمايي مسئولين ، مجريان و رابطين محترم

طرح درمان آرامش وزارت جهاد كشاورزي

 

اين گردهمايي روزچهارشنبه هفتم بهمن 1394در محل مجتمع فرهنگي تفريحي لاله با حضور دكتر موسوي مدير عامل محترم مركز پزشكي شهيد شوريده و جناب آقاي مهرابيان مدير محترم طرح آرامش ، جناب آقاي شكوهمند مدير عامل محترم شركت پشتوانه آينده سازان ، جناب آقاي رحيميان مدير محترم حراست مركز پزشكي ،جناب آقاي عباسي رئيس محترم اداره بيمه و خدمات مشاوره ، جناب آقاي روحي معاون محترم مدير كل رفاه و پشتيباني و كارشناسان بيمه و نمايندگان محترم واحدها و معاونت ها تشكيل گرديد.

مشروح مذاكرات :