Menu

23 فروردین به مناسبت روز دندانپزشکی و 30 فرودین ماه  روز آزمایشگاه روز بزرگداشت جرجانی آزمایشگر، پژوهنده و پزشک نابغه مراسم گرامیداشت در هر بخش با حضور مدیر عامل محترم دکتر سید حسن موسوی و مدیران بخش های درمانی برگزار گردید و از همکاران تجلیل بعمل آمد.

برو بالا