واحد نوار عصب و عضله
    عملکرد :در این واحد عملکرد عضلات و اعصاب مختلف بدن مورد بررسی و ارزیابی قرار میگرند .تجهیزات این واحد با تحریک الکتریکی اعصاب و عضلات ماهیچه های بدن عملکرد انها را تفسیر نموده و در نهایت گراف ها و نمودارهای مربوطه جهت بررسی های کلینیکی استخراج میگردد.
     تجهیزات:دستگاه الکترو میو گرافی MEDELEC  SYNERGY
     برنامه کاری:شنبه تا چهار شنبه  ساعت  13.30با تعیین وقت قبلی
      نحوه پذیرش بیماران همکار :دفترچه بیمه +کارت بیمه تکمیلی +کارت شناسائی
      تعرفه قابل محاسبه :بیمه های پایه +بیمه تکمیلی
     توضیحات: جهت رزرو و پذیرش  بعد از ساعت 9 صبح با داخلی 256 تماس حاصل نمائید