واحد آزمایشگاه
    عملکرد :در این بخش که مجهز به دستگاه های مدرن آزمایشگاهی می باشد کلیه آزمایشات تشخیص طبی نمونه گیری شده و نتایج حاصل شده از لحاظ صحت و درستی مورد عملیات کنترل کیفی قرار گرفته و سپس در اختیار پزشکان قرار میگیرد.
     تجهیزات:دستگاه شمارشگر سلولی هماتولوژی ، فیلم فوتومتر ، گاما کانتر ، اسپکتروفوتومتر ، یخچال بانک خون ، اتو آنالیزر و ...
     برنامه کاری: ساعات نمونه گیری شنبه تا چهارشنبه 10-8 صبح و پنجشنبه ها 8-9 صبح   
     پزشکان: دکتر زیبا ابراهیمی
     نحوه پذیرش بیماران همکار :دفترچه بیمه +کارت بیمه تکمیلی +کارت شناسائی
      تعرفه قابل محاسبه :بیمه های پایه +بیمه تکمیلی
     توضیحات: جهت اقدامات اولیه و پذیرش با داخلی 249 تماس حاصل نمائید