اورژانس 115 تهران مستقر در مرکز پزشکی شهید شوریده

 

 

 

 

 خدمات و سرویس های قابل ارائه شامل موارد زیر می باشد:

اورژانس 115 تهران مستقر در مرکز پزشکی شهید شوریده علاوه بر وظايف عمومي، وظايف تخصصي پرستار در واحد فوريتهاي پزشكي با تاكيد بر رعايت منشور حقوق بيمار و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي خدمات پرستاري جهت انتقال بیماران به سایر مراکز درمانی و بیمارستان ها به شرح زير مي باشد:

 

 

 

ساعات کاری بخش و ساعات حضور پزشکان:

این واحد جهت انتقال بیماران به صورت شبانه روزی در مرکز پزشکی شهید شوریده فعال می باشد.