کلینیک قلب و عروق     Cardiac clinic                                                                             

 این بخش مجهز به دستگاه اکوکاردیوگرافی Vivids کالرداپلر، دستگاه تریدمیل (تست ورزش)، الکتروشوک و هولتر مونیتورینگ می باشد.

 

 

در این بخش خدمات ذیل ارائه می گردد:

خدمات ویژه

نیروی انسانی فعال

ساعت فعالیت بخش :

شنبه ها : 8 تا 14   و 16 تا 20                                      سه شنبه ها: 11 تا 13

یکشنبه ها: 8:30 تا 12:30                                          چهارشنبه ها: 9 تا 12

دوشنبه ها: 16 تا 20

 

تلفن  تماس: 66976121 داخلی 301