بخش گوارش          Endoscopy and Colonoscopy ward  

 

 

 

                                          

خدمات عمومی این بخش شامل:

خدمات اصلی:

 Esophago Gastro Duodenoscopy

خدمات ویژه :

        آندوسکوپی و کولونوسکوپی همراه با بیهوشی در حضور پزشک متخصص بیهوشی انجام می پذیرد
        و توام  با آرامش کامل بیمار است.

 

تجهیزات و امکانات طبی و تکنولوژی:

 

بخش گوارش Endoscopy and Colonoscopy ward                                                 

 

ساعت فعالیت بخش:

8 صبح الی 5 بعد از ظهر  

پنج شنبه ها 8 صبح الی 2 بعد از ظهر